Cùng nhau phát triển

Cho bản thân, cho doanh nghiệp, cho ngành công nghệ y sinh và 

góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường


Liên hệ

200 hội viên đã tham gia với tổng số vốn hơn 3.000 tỷ đồng

Tham gia để phát triển cho bản thân, cho doanh nghiệp, cho ngành công nghệ y sinh và góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường

Về VAMBRA


Hội Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Y-Sinh Việt Nam (Vietnam Association of Medical Biological Research and Application - VAMBRA) là tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng công nghệ Y - Sinh tại Việt Nam 


Tìm hiểu thêm

Mục đích


Tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ và giúp đỡ nhau trong hoạt động nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến, phát triển, ứng dụng công nghệ Y Sinh, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 


Khám phá thêm

Hợp tác quốc tế


 VAMBRA là địa chỉ tin cậy của các tổ chức, công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ y tế và sinh học trên thế giới

Thêm chi tiết

Xúc tiến thương mại


 VAMBRA tổ chức định kỳ hoạt động xúc tiến thương mại cho hội viên 

Thêm chi tiết